‘Tình trạng công an vi phạm pháp luật đáng báo động’

Theo Bộ Công an, tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh Công an Nhân dân đáng báo động…Ngày 19-5, Bộ trưởngBộ Công an ban hành Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Theo đó, những năm qua, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương còn chậm đổi mới, chưa thường xuyên, hình thức.

Đặc biệt, tình trạng CBCS vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh CAND đáng báo động, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, cá biệt có những cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và truyền thống của lực lượng CAND.

a12d

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế nêu trên là do cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện phong trào, còn tình trạng khoán trắng cho các đơn vị và cán bộ làm công tác chính trị.

Một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, thậm chí có nơi còn buông lỏng công tác quản lý cán bộ; vẫn còn tình trạng nặng về thành tích, chú trọng việc học tập, quán triệt, coi nhẹ kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chưa chủ động ngăn ngừa, phát hiện sai phạm của CBCS,…

Thời gian tới, lãnh đạo Bộ yêu cầu lực lượng công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Đặc biệt, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và việc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình công tác, nhất là công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; có cơ chế khích lệ, bảo vệ CBCS có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm tố giác các hành vi sai phạm nhằm chủ động phòng ngừa.

Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc, triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”… không để phát sinh những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, đưa nội dung học tập, thực hiện, “tự soi, tự sửa” theo Sáu điều Bác Hồ dạy vào nghị quyết, nội dung sinh hoạt thường xuyên,…

Đánh giá bài viết
tap yoga vnxs